Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettsråd

Velkommen til årsmøte i Sandnes Idrettsråd​

Bjarte Slettebø
20.03.2018
Styret i Sandnes Idrettsråd kaller med dette inn til ordinært årsmøte  torsdag 3. mai 2018 kl 18.00 i Radlaståvå, Sandnes stadion.

Innkalling til årsmøte i Sandnes Idrettsråd

Styret i Sandnes Idrettsråd kaller med dette inn til ordinært årsmøte

 Torsdag 3. mai 2018, kl 18.00 i Radlaståvå, Sandnes stadion

Program for kvelden:

Åpning v/styreleder i Idrettsrådet

Ordfører Stanley Wirak:

Aktive Sandnes er vedtatt – idrettsutfordringer framover sett fra ordførerstolen.

Leder Blink-festivalen Odd Langhelle:

Status for Blink 2018 – og muligheter for nye 13 år med Blink!

Ordinære årsmøtesaker

 

Sakliste årsmøtet

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding for 2017.
5. Godkjenning av regnskap for 2017.
6. Arbeidsprogram for 2018
7. Innkomne forslag
8. Budsjett for 2018
9. Valg:

  • a) Leder og nestleder.
  • b) 3 styremedlemer og 1 varamedlem.
  • c) To revisorer.
  • d) Representanter til idrettskretstinget.
  • e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
     
    Bedriftsidrettslagene i idrettsrådet velger et styremedlem med varamedlem, som tiltrer styret i idrettsrådet. Jmfr. lovnormens §16 (2)

    Merk også NIFs lov om kjønnsbalanse. Ref. §2.4.
     
    Forslag til årsmøte

    Forslag til årsmøtet som skal behandles under årsmøtets pkt. 7 må være innsendt til styret innen 17. april. Forslag sendes leder.sandnes@irnif.no
     
    Idrettsrådets rolle

    Idrettsrådets årsmøte er idrettens  høyeste organ i kommunen. Styret for idrettsrådet skal arbeide for å bedre rammebetingelser for idrettslagene, samt sikre en rettferdig fordeling.


    Sakspapirer

    Idrettsrådet vil distribuere sakspapirene elektronisk ca. en uke før årsmøtet. Sakspapirene vil også bli publisert på Idrettsrådets hjemmeside https://sandnesir.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx

    Vi oppfordrer alle idrettslagene i kommunen til å benytte anledningen til å sende sine representanter til årsmøtet.

    Representasjon på årsmøtet

    For øvrig viser vi til idrettsrådets vedtak om representasjon av 10. mars 2013:

MedlemstallStemmeberettigede på årsmøtet
1 – 50 medlemmer2 stemmer
51 – 200 medlemmer3 stemmer
Meir enn 201 medlemmer4 stemmer
Bedriftsidrett1 stemme

 

 

Vi legger opp til en pause med enkel servering. Vi ber derfor om en tilbakemelding på hvor mange som kommer senest 28. april.

 

Sandnes,      2018


Kåre Strand

Leder Sandnes idrettsråd